Apartment on Yavornitskogo 5
S = 104 m2
implementation: 2015